Statybos procesų valdymas

Nebaigtos statybos pažyma ir baigtos statybos deklaracija

Pažyma apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Ši pažyma reikalinga kai siekiama registruoti nebaigtą statyti statinį nekilnojamojo turto registre arba kai siekiama išregistruoti statinį iš nekilnojamojo turto registro.

Statinio baigtumo procentas yra fiksuojamas statinio kadastro duomenų byloje.

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais visų statytojų vardu surašo pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Užpildžius pažymą apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kartu IS „Infostatyba” bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai (kiekvienu atveju vertiname individualiai) :

1. statinio projektas;

2. statybą leidžiantis dokumentas;

3. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos; 

4. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos;

5. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos – statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybosrekonstravimoremontoatnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės;

Deklaracija apie statybos užbaigimą. 

Deklaracija yra reikalinga kai siekiama registruoti užbaigtą statyti statinį nekilnojamojo turto registre. 100 proc. baigtumas yra fiksuojamas statinio kadastro duomenų byloje.

Pateikiant tvirtinti deklaraciją IS „Infostatyba” bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai (kiekvienu atveju vertiname individualiai) :

1. statinio projektas;

2. statybą leidžiantis dokumentas ;

3. požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;

4. pastatų garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);

5. pastatų energinio naudingumo sertifikatai (kai privalomi);

6. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą ).

7. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, tai statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimoremontoatnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės

8. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

 

VISI PRIVALOMI DOKUMENTAI NURODOMI STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

Svarbus faktorius prieš draudžiant, planuojant statyti, statant, pastačius objektus – techninis rizikos įvertinimas. Rizika profesionaliai vertinama atliekant detalią objekto analizę. Po objekto įvertinimo suformuojamos rizikos veiksnių grupės, jų tikėtinas veikimo faktorius, galimos pasekmės.

Kaip atrodo rizikos valdymo eiga:

Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtinimas

Deklaracijos apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / (statinio (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą tvirtinimas

Dėl daugiau informacijos kreipkitės tel. 8655 00231 arba el. paštas deklaracijos@stav.lt

Parašykite mums