Statybos procesų valdymas

Ekspertinių tyrimų vykdymas

Statinio ekspertizė – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas turint tikslą nustatyti, ar statinys atitinka esminius statinio reikalavimus.

Privalomųjų statinių reikalavimų visumą sudaro:

1. reikalavimai išlaikyti statinio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus:

 • mechaninio atsparumo ir pastovumo;
 • gaisrinės saugos;
 • higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;
 • saugaus naudojimo;
 • apsaugos nuo triukšmo;
 • energijos taupymo ir šilumos isaugojimo;

2. reikalavimai statinį ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad:

 • patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre;
 • būtų išlaikyta estetiška statinio ir jo aplinkos išvaizda;
 • būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

3. Statinio savybės turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę arba iki sprendimo statinį nugriauti priėmimo datos.

Mūsų komanda specialzuojasi šiose srityse:

 1. Bendrastatybinių reikalavimų visumos analizė;
 2. Draudiminių ar nedraudiminių įvykių vertinimas;
 3. Vandentiekio ir nuotėkų dalies analizės ir tyrimai;
 4. Statinio termovizualinis įvertinimas;
 5. Statinio higienos parametrų įvertinimas (insoliacija, santykinė drėgmė, paviršių ir oro temperatūra, paviršių drėgmė, CO2 matavimas);
 6. Statinio naudojimo Due Diligence analizė;
 7. Statinio ekonominės dalies analizė;
 8. Statinio konstrukcijų ekspertizė.

Detaliau aprašomas draudiminių įvykių vertinimas:

OBJEKTO TEISINIŲ IR STATYBOS DOKUMENTŲ ANALIZĖSuformuojama žalos nustatymo dalyviai ir ekspertai (draudikas, draudėjas, eskpertai, laboratorijos)
 Peržiūrimos draudiminio objekto statybos sutartys, pirkimo – pardavimo sutartys, nuosavybės dokumentai, maksimaliai suformuojama prieš tai buvusi sugadinto turto būklė
 Peržiūrimi statybos techniniai dokumentai, susiję su objektu, nustatomos paslėptos konstrukcijos, jeigu nėra pasiūlomas atidengimo arba kiti sprendimai
OBJEKTO PRIEŽASTIES NUSTATYMASLokalizuojamas žalos faktorius, jo pasekmės
 Nustatomi paviršutiniai pažeidimai, patikrinami galimi paslėpti defektai
  Nustatomas konstrukcijų medžiagiškumas, pažeidimų pobūdis, suformuojamas defektinis aktas, jis specifikuojamas  jį patvirtina komisija
 Įvertinamos visos tiesioginės ir netiesioginės įtakos fakto atsiradimui
OBJEKTO ŽALOS ELIMINAVIMO  VERTĖS NUSTATYMAS, SUSITARIMAS DĖL ŽALOS ATLYGINIMOPagal defektinį aktą suformuojama objekto žalos eliminavimo sąmata vadovaujantis galiojančiomis tuo metu skaičiuojamosiomis rinkos kainomis
 Preliminariai išvados derinamos su naudos gavėju
 Sąmatos pateikiamos  draudėjui
GALUTINIŲ IŠVADŲ SUFORMAVIMASSurašomi atlikti darbai ir suformuojama išvada

Parašykite mums